تقویم کاری

تقویم کاری

زمان شما برای ما ارزشمند است.

بدون بررسی جدول زیر مراجعه نکنید:)

ساعات حضور دکتر نورشاهی

در جدول زیر، ساعت حضور دکتر نورشاهی و مکان مطب مشخص شده است. لطفا ابتدا با دقت به بررسی جدول بپردازید و اگر روز حضور دکتر نورشاهی رو پیدا نکردید، با شماره تلفن  02126856852 تماس بگیرید تا ما راهنماییتون کنیم:)

شنبه - مشیانه

ساعت حضور

هماهنگ شود

توضیحات

حتما قبل از مراجعه هماهنگ کنید

آدرس مراجعه

تهران، نیاوران، محمودی یکم، محمودی سوم، پلاک 7، موسسه مشیانه

یکشنبه - مشیانه

ساعت حضور

هماهنگ شود

توضیحات

حتما قبل از مراجعه هماهنگ کنید

آدرس مراجعه

تهران، نیاوران، محمودی یکم، محمودی سوم، پلاک 7، موسسه مشیانه

دوشنبه - مشیانه

ساعت حضور

هماهنگ شود

توضیحات

حتما قبل از مراجعه هماهنگ کنید

آدرس مراجعه

تهران، نیاوران، محمودی یکم، محمودی سوم، پلاک 7، موسسه مشیانه

سه شنبه - مشیانه

ساعت حضور

هماهنگ شود

توضیحات

حتما قبل از مراجعه هماهنگ کنید

آدرس مراجعه

تهران، نیاوران، محمودی یکم، محمودی سوم، پلاک 7، موسسه مشیانه

چهارشنبه - مشیانه

ساعت حضور

هماهنگ شود

توضیحات

حتما قبل از مراجعه هماهنگ کنید

آدرس مراجعه

تهران، نیاوران، محمودی یکم، محمودی سوم، پلاک 7، موسسه مشیانه

پنج شمبه - مشیانه

قبل از حضور هماهنگ

توضیحات

حتما قبل از مراجعه هماهنگ کنید

آدرس مراجعه

تهران، نیاوران، محمودی یکم، محمودی سوم، پلاک 7، موسسه مشیانه